Privacyverklaring

Deze verklaring is van kracht met ingang van 25 mei 2018.

Uw privacy is belangrijk voor ons; uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.

In deze verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor het gebruik van de website van onze organisatie en voor de informatie die aan ons in het kader van een klacht gestuurd wordt.  Dit kan variëren van het soort informatie dat we over de gebruikers van onze website verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt wordt. Ook wordt hier beschreven op welke manier cookies gebruikt worden.

Hieronder leggen wij per onderdeel uit hoe wij als organisatie met uw gegevens omgaan:

 • Bereik
 • Persoonsgegevens
 • Het verzamelen van persoonlijke gegevens
 • Gebruik van persoonlijke gegevens
 • Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie
 • Bewaren van uw gegevens
 • Cookies
 • Bericht van wijzigingen
 • Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens
Bereik

De Online Privacyverklaring geldt voor de website van onze organisatie, waar bij het gebruik van deze website persoonsgegevens worden verzameld en voor de informatie die aan onze organisatie in het kader van een klacht gestuurd worden. 

Persoonsgegevens

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is of dat die persoon kan worden achterhaald. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor het voeren van correspondentie met u via post, e-mail. Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen over uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Het verzamelen van persoonsgegevens

Uw gegevens die u ons zendt of die u door het gebruik van website en/of applicaties worden verkregen, worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de wet verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt

 • Voor het verwerken van persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijk taak.
 • Voor het door ons afhandelen van een klacht / vraag voor zover dit via een contactformulier, e-mail of per brief wordt ingediend. Dit houdt onder andere in het doorsturen van de klacht aan de betreffende zorginstelling en de leden van de Klachtencommissie Rijnmond. Waar nodig worden de gegevens van de klacht geanonimiseerd.
 • Voor het leggen van schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met u.
 • Voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de websites.

Uw keuzemogelijkheden

 • Als we gegevens van u verzamelen, kunt u ons laten weten dat u niet wilt dat deze gegevens worden gebruikt. 
 • Bovendien kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.
Gebruik van persoonsgegevens

In de volgende alinea wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Dit betekent, dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van correspondentie in het kader van uw klacht, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie te sturen (behalve als dat is aangegeven en u daarvoor toestemming hebt gegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 23 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Onze organisatie implementeert, eventueel met behulp van externe partijen, naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen. Daarmee willen wij uw persoonsgegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens voor zover nodig om de door u gevraagde diensten, te weten het in behandeling nemen van klachten betreffende de aangesloten zorginstellingen, te verlenen. Als u ons wilt verzoeken uw gegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u per post contact opnemen met de secretaris van onze organisatie. Het adres kunt u vinden onderaan de Privacyverklaring bij het kopje 'Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens'.

We zullen uw gegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen als organisatie, voor het afhandelen van klachten en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

 • Voor het verwerken van persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben
 • Voor het door ons afhandelen van klachten / vragen voor zover dit via een contactformulier, via e-mail of post wordt ingediend
 • Voor het leggen van schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met u
 • Ter ondersteuning van diensten (klachtafhandeling) die u van ons hebt afgenomen
 • Voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de website.
Cookies

Zoals boven vermeld, leggen we informatie over uw bezoek aan onze website en/of applicaties vast om ons te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik van de betreffende websites en/of applicaties.

Bericht van wijzigingen

Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen we 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen. Zo willen we de gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Als wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens via de website(s) werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis. In dat geval zullen wij u de mogelijkheid bieden om aan te geven of wij uw persoonsgegevens wel of niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Als u een vraag hebt over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door onze organisatie, kunt u een verzoek sturen aan de secretaris van de Klachtencommissie Rijnmond. U kunt uw verzoek sturen naar: info@klachtencommissierijnmond.nl of Postbus 3063, 3003 AB Rotterdam